تو مانند کبوتر ها نجیبی

تو مانند داستان ها عجیبی

گناه من چه بود که گفتی

از این پس،از نگاهم بی نصیبی