دیشب خدا آروم صدام کرد و گفت:خوابی؟

عشقت امشب داره قربون کس دیگری میره!!

به یکی دیگه داره میگه دوست دارم!!!!

بعد تو خوابی؟؟!!

گفتم:خدا ظاهرا خودت خوابی که از رسم دنیا خودتم بر نداری!!@