هیچکس از ارتفاع نمی‌ترسد

همه از سقوط می‌ترسند

هیچکس ازبازی نمی‌ترسد

همه ازباخت می‌ترسند


هیچ‌کس ازجمله دوستت دارم نمی‌ترسد

همه از واکنش به این جمله می‌ترسند ..