⇤ خـــدایــــــــا 
⇤ نـه بــه سڪوتم رســـیدی...
⇤ نـه بـه فـــــریادم رسیدی...
⇤ حداقل بـه دلــم بـرس 
⇤ بــدجــور محتاج نوازش های توست...