به دلم گفتم :


 خلاصه ای از عشق بگو !


 گفت :


 آغاز کسی باش که پایان تو باشد !