شازده کوچولو گفت: اینجا کسی نیست که من او را محاکمه کنم

فرمانروا گفت:

خوب، خودت را محاکمه کن

این سخت ترین کار دنیاست

اینکه بتونی درباره خودت قضاوت درستی داشته باشی و عادلانه خودت رو محاکمه کنی....