هـی روزگــار نامـــرد یــَــواش


دل مـــا بــه تنهایــے عادت نداشـــت


سپـردیمون دسـت آدم بـــَـــداش↯↯↯.


 ولــــے خـــُـــب دارم بــَــراش😔✋