✿﴿خُــ﷽ـــداے خوبم﴾✿:
⁩همه مارا از "چوب خدا" ترساندند
ولی یکی !!!
به "بوسه خدا" امیدوارمان نکرد.

اما خداوند کلامش را همیشه با "الرحمن و الرحیم" آغاز میکند

بارش بوسه های "بی منت" خداوند را برایتان آرزومندم