کاش میشد در غروب آفتاب ، بی صدا با سایه ها کوچید و رفت